Books for everyone
Recent Updates
 • ᴜᴋɪ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ sᴡᴀᴍᴘ sᴘɪʀɪᴛ
  ᴋɪᴇʀᴀɴ ʟᴀʀᴡᴏᴏᴅ (ᴀᴜᴛʜᴏʀ)  ᴅᴀᴠɪᴅ ᴡʏᴀᴛᴛ (ɪʟʟᴜsᴛʀᴀᴛᴏʀ)

  ғʀᴏᴍ ʙᴇsᴛsᴇʟʟɪɴɢ ᴀᴜᴛʜᴏʀ ᴀɴᴅ ᴡɪɴɴᴇʀ ᴏғ ᴛʜᴇ ʙʟᴜᴇ ᴘᴇᴛᴇʀ ʙᴇsᴛ sᴛᴏʀʏ ʙᴏᴏᴋ ᴀᴡᴀʀᴅ, ᴜᴋɪ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ sᴡᴀᴍᴘ sᴘɪʀɪᴛ ɪs ᴛʜᴇ ғɪғᴛʜ ᴛɪᴛʟᴇ sᴇᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴏғ ᴘᴏᴅᴋɪɴ ᴏɴᴇ-ᴇᴀʀ.

  ᴜᴋɪ ʜᴀᴅ ᴛʜᴇ sᴇɴsᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴀ sɪᴄᴋʟʏ ɢʀᴇᴇɴ ʟɪɢʜᴛ, sᴘʀᴇᴀᴅɪɴɢ ᴏᴜᴛ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛʜᴇ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋs ᴏғ ᴡᴀᴛᴇʀ. ᴏғ ᴛᴇɴᴅʀɪʟs ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛɪɴɢ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴄʀᴇᴀᴛᴜʀᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴍᴀʀsʜ ɪɴ ᴀ ᴡᴇʙ . . . ʟɪɴᴋɪɴɢ ɪᴛsᴇʟғ sᴏ ɪᴛ ᴄᴏᴜʟᴅ ᴘᴏɪsᴏɴ ɪᴛ ᴀʟʟ ᴀɴᴅ ᴅᴇsᴛʀᴏʏ ɪᴛ.

  ᴜᴋɪ ᴀɴᴅ ʜɪs ғʀɪᴇɴᴅs ʜᴀᴠᴇ ᴛᴡᴏ ᴍᴏʀᴇ sᴘɪʀɪᴛs ᴛᴏ ғɪɴᴅ ᴀɴᴅ ᴄᴀᴘᴛᴜʀᴇ. ᴀғᴛᴇʀ ᴅᴇғᴇᴀᴛɪɴɢ ᴠᴀʟᴋᴜs, ᴛʜᴇʏ ᴍᴀᴋᴇ ғᴏʀ ᴄʜᴀʀɪᴄᴇ, ᴡʜᴏ ɪs sᴘʀᴇᴀᴅɪɴɢ ᴅɪsᴇᴀsᴇ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛʜᴇ sᴡᴀᴍᴘs. ᴄᴀɴ ᴜᴋɪ ᴀɴᴅ ʜɪs ғʀɪᴇɴᴅs ᴏᴜᴛᴡɪᴛ ʜɪᴍ - ᴀʟʟ ᴡʜɪʟsᴛ ᴛʜᴇʏ ᴛʜᴇᴍsᴇʟᴠᴇs ᴀʀᴇ ʙᴇɪɴɢ ᴄʜᴀsᴇᴅ ʙʏ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅᴡᴀᴛᴄʜ ᴀɴᴅ ᴊᴏʀɪ's ᴄʟᴀɴ ᴏғ ᴀssᴀssɪɴs?

  https://cutt.ly/Uki-and-the-Swamp-Spirit

  #bookstagram #books #booksbooksbooks #bookshelf #bookstagrammer  ᴜᴋɪ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ sᴡᴀᴍᴘ sᴘɪʀɪᴛ ᴋɪᴇʀᴀɴ ʟᴀʀᴡᴏᴏᴅ (ᴀᴜᴛʜᴏʀ)  ᴅᴀᴠɪᴅ ᴡʏᴀᴛᴛ (ɪʟʟᴜsᴛʀᴀᴛᴏʀ) ғʀᴏᴍ ʙᴇsᴛsᴇʟʟɪɴɢ ᴀᴜᴛʜᴏʀ ᴀɴᴅ ᴡɪɴɴᴇʀ ᴏғ ᴛʜᴇ ʙʟᴜᴇ ᴘᴇᴛᴇʀ ʙᴇsᴛ sᴛᴏʀʏ ʙᴏᴏᴋ ᴀᴡᴀʀᴅ, ᴜᴋɪ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ sᴡᴀᴍᴘ sᴘɪʀɪᴛ ɪs ᴛʜᴇ ғɪғᴛʜ ᴛɪᴛʟᴇ sᴇᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴏғ ᴘᴏᴅᴋɪɴ ᴏɴᴇ-ᴇᴀʀ. ᴜᴋɪ ʜᴀᴅ ᴛʜᴇ sᴇɴsᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴀ sɪᴄᴋʟʏ ɢʀᴇᴇɴ ʟɪɢʜᴛ, sᴘʀᴇᴀᴅɪɴɢ ᴏᴜᴛ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛʜᴇ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋs ᴏғ ᴡᴀᴛᴇʀ. ᴏғ ᴛᴇɴᴅʀɪʟs ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛɪɴɢ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴄʀᴇᴀᴛᴜʀᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴍᴀʀsʜ ɪɴ ᴀ ᴡᴇʙ . . . ʟɪɴᴋɪɴɢ ɪᴛsᴇʟғ sᴏ ɪᴛ ᴄᴏᴜʟᴅ ᴘᴏɪsᴏɴ ɪᴛ ᴀʟʟ ᴀɴᴅ ᴅᴇsᴛʀᴏʏ ɪᴛ. ᴜᴋɪ ᴀɴᴅ ʜɪs ғʀɪᴇɴᴅs ʜᴀᴠᴇ ᴛᴡᴏ ᴍᴏʀᴇ sᴘɪʀɪᴛs ᴛᴏ ғɪɴᴅ ᴀɴᴅ ᴄᴀᴘᴛᴜʀᴇ. ᴀғᴛᴇʀ ᴅᴇғᴇᴀᴛɪɴɢ ᴠᴀʟᴋᴜs, ᴛʜᴇʏ ᴍᴀᴋᴇ ғᴏʀ ᴄʜᴀʀɪᴄᴇ, ᴡʜᴏ ɪs sᴘʀᴇᴀᴅɪɴɢ ᴅɪsᴇᴀsᴇ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛʜᴇ sᴡᴀᴍᴘs. ᴄᴀɴ ᴜᴋɪ ᴀɴᴅ ʜɪs ғʀɪᴇɴᴅs ᴏᴜᴛᴡɪᴛ ʜɪᴍ - ᴀʟʟ ᴡʜɪʟsᴛ ᴛʜᴇʏ ᴛʜᴇᴍsᴇʟᴠᴇs ᴀʀᴇ ʙᴇɪɴɢ ᴄʜᴀsᴇᴅ ʙʏ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅᴡᴀᴛᴄʜ ᴀɴᴅ ᴊᴏʀɪ's ᴄʟᴀɴ ᴏғ ᴀssᴀssɪɴs? https://cutt.ly/Uki-and-the-Swamp-Spirit #bookstagram #books #booksbooksbooks #bookshelf #bookstagrammer
  0 Comments 0 Shares
 • proѕтнeтιc мaĸe-υp arтιѕтry ғor ғιlм and тelevιѕιon
  clare raмѕey (aυтнor)

  тнe popυlarιтy oғ ғanтaѕy вlocĸвυѕтerѕ and ѕcι-ғι тelevιѕιon нaѕ мade тнe call ғor proѕтнeтιc arтιѕтѕ a ѕтaple reqυιreмenт ιn тнe мajorιтy oғ ғιlм crewѕ. proѕтнeтιc мaĸe-υp нaѕ тнe aвιlιтy тo тranѕғorм acтorѕ ιnтo υnιqυe, one-oғ-a-ĸιnd cнaracтerѕ wнo тaĸe υѕ ιnтo тнe realмѕ oғ ιмpoѕѕιвιlιтy, lιмιтed only вy тнe arтιѕт'ѕ ιмagιnaтιon. yeт ιт can alѕo вe υѕed ιn мore ѕυвтle wayѕ тo alтer pнyѕιcal appearance and creaтe ageιng, weιgнт gaιn or ιllneѕѕ, υѕeғυl ғor a varιeтy oғ genreѕ and enтerтaιnмenт мedιυмѕ. тнιѕ ιnѕтrυcтιonal вooĸ oғғerѕ a ғaѕcιnaтιng ιnѕιgнт ιnтo тнe world oғ proѕтнeтιc мaĸe-υp arтιѕтry. ιт ιllυѕтraтeѕ тwo- and тнree-dιмenѕιonal мaĸe-υp тecнnιqυeѕ and coverѕ тopιcѕ ѕυcн aѕ: lιғe caѕтιng; ѕcυlpтιng тecнnιqυeѕ; gelaтιne proѕтнeтιcѕ; aιrвrυѕнιng; нaιr pυncнιng; нand-laιd нaιr тecнnιqυeѕ and novelтy тeeтн deѕιgn and мanυғacтυre.

  https://cutt.ly/Prosthetic-Make-Up-Artistry-for-Film-and-Television

  #prostheticmakeup #prostheticmakeupfx #prostheticmakeupeffects #prostheticmakeupartist #bookstagram #books  proѕтнeтιc мaĸe-υp arтιѕтry ғor ғιlм and тelevιѕιon clare raмѕey (aυтнor) тнe popυlarιтy oғ ғanтaѕy вlocĸвυѕтerѕ and ѕcι-ғι тelevιѕιon нaѕ мade тнe call ғor proѕтнeтιc arтιѕтѕ a ѕтaple reqυιreмenт ιn тнe мajorιтy oғ ғιlм crewѕ. proѕтнeтιc мaĸe-υp нaѕ тнe aвιlιтy тo тranѕғorм acтorѕ ιnтo υnιqυe, one-oғ-a-ĸιnd cнaracтerѕ wнo тaĸe υѕ ιnтo тнe realмѕ oғ ιмpoѕѕιвιlιтy, lιмιтed only вy тнe arтιѕт'ѕ ιмagιnaтιon. yeт ιт can alѕo вe υѕed ιn мore ѕυвтle wayѕ тo alтer pнyѕιcal appearance and creaтe ageιng, weιgнт gaιn or ιllneѕѕ, υѕeғυl ғor a varιeтy oғ genreѕ and enтerтaιnмenт мedιυмѕ. тнιѕ ιnѕтrυcтιonal вooĸ oғғerѕ a ғaѕcιnaтιng ιnѕιgнт ιnтo тнe world oғ proѕтнeтιc мaĸe-υp arтιѕтry. ιт ιllυѕтraтeѕ тwo- and тнree-dιмenѕιonal мaĸe-υp тecнnιqυeѕ and coverѕ тopιcѕ ѕυcн aѕ: lιғe caѕтιng; ѕcυlpтιng тecнnιqυeѕ; gelaтιne proѕтнeтιcѕ; aιrвrυѕнιng; нaιr pυncнιng; нand-laιd нaιr тecнnιqυeѕ and novelтy тeeтн deѕιgn and мanυғacтυre. https://cutt.ly/Prosthetic-Make-Up-Artistry-for-Film-and-Television #prostheticmakeup #prostheticmakeupfx #prostheticmakeupeffects #prostheticmakeupartist #bookstagram #books
  0 Comments 0 Shares
 • CBD HANDBOOK THE
  KARIN MALLION (Author)

  Using Understanding CBD and Medicianl Cannabis. An accessible guide to medicinal cannabis oil - the different types, how they are used in treatment, the legal and clinical issues and case histories.

  https://cutt.ly/CBD-HANDBOOK-THE

  #books #bookstagrammer #bookstagram #cbd  CBD HANDBOOK THE KARIN MALLION (Author) Using Understanding CBD and Medicianl Cannabis. An accessible guide to medicinal cannabis oil - the different types, how they are used in treatment, the legal and clinical issues and case histories. https://cutt.ly/CBD-HANDBOOK-THE #books #bookstagrammer #bookstagram #cbd
  0 Comments 0 Shares
 • Everything: Weather
  National Geographic Kids (Author)

  Packed with facts and tantalising anecdotes from experts and bursting with colour photographs, learn all about weather in this fresh take on the subject that kids with love.

  It's time to learn everything about weather!

  Each book in the National Geographic Kids Everything series has more than 100 pictures, an explorer's corner with from-the-field anecdotes and tips, fun facts throughout, maps and infographics, an illustrated diagram, a photo gallery, cool comparisons, a behind-the-scenes photograph, an interactive glossary, and more.

  https://cutt.ly/Everything-Weather

  #bookstagram #books #booksofinstagram #bookshelf #weather
  Everything: Weather National Geographic Kids (Author) Packed with facts and tantalising anecdotes from experts and bursting with colour photographs, learn all about weather in this fresh take on the subject that kids with love. It's time to learn everything about weather! Each book in the National Geographic Kids Everything series has more than 100 pictures, an explorer's corner with from-the-field anecdotes and tips, fun facts throughout, maps and infographics, an illustrated diagram, a photo gallery, cool comparisons, a behind-the-scenes photograph, an interactive glossary, and more. https://cutt.ly/Everything-Weather #bookstagram #books #booksofinstagram #bookshelf #weather
  0 Comments 0 Shares
 • A Bronx Tale 2: Tears of an Animal
  Ghost (Author)

  https://cutt.ly/A-Bronx-Tale-2-Tears-of-an-Animal

  #bookstagram #books #booksofinstagram #booksbooksbooks #bookshelf
  A Bronx Tale 2: Tears of an Animal Ghost (Author) https://cutt.ly/A-Bronx-Tale-2-Tears-of-an-Animal #bookstagram #books #booksofinstagram #booksbooksbooks #bookshelf
  0 Comments 0 Shares
 • KS1 English Targeted Practice Book: Phonics - Year 1 Book 1
  CGP Books (Author)
  WAS £3.95 NOW £3.67

  "CGP's Phonics Targeted Practice (Book 1) is ideal for practice in Year 1. We've packed it full of engaging activities and colourful characters to help pupils improve their phonics skills. This book follows the `Letters and Sounds' programme, and covers ay, ou, ie, ea, oy, ir, ue, aw, wh, ph, ew, oe, au, plus many more! We've bunched all of our Phonics Targeted Year 1 books into a dazzling, money-saving bundle (ISBN 9781789080230), and our complete Phonics Targeted Range into a bargainous bumper bundle (ISBN 9781789080407) This Targeted Practice Book is also available in a three-book CGP bundle (ISBN 9781789080230) or as part of an eight-book bundle that covers Reception and Year 1 Phonics (ISBN 9781789080407)

  https://cutt.ly/KS1-English-Targeted-Practice-Book-Phonics---Year-1-Book-1

  #phonics #phonicsfun #phonicsforkids #phonicsbooks #phonicsisfun  KS1 English Targeted Practice Book: Phonics - Year 1 Book 1 CGP Books (Author) WAS £3.95 NOW £3.67 "CGP's Phonics Targeted Practice (Book 1) is ideal for practice in Year 1. We've packed it full of engaging activities and colourful characters to help pupils improve their phonics skills. This book follows the `Letters and Sounds' programme, and covers ay, ou, ie, ea, oy, ir, ue, aw, wh, ph, ew, oe, au, plus many more! We've bunched all of our Phonics Targeted Year 1 books into a dazzling, money-saving bundle (ISBN 9781789080230), and our complete Phonics Targeted Range into a bargainous bumper bundle (ISBN 9781789080407) This Targeted Practice Book is also available in a three-book CGP bundle (ISBN 9781789080230) or as part of an eight-book bundle that covers Reception and Year 1 Phonics (ISBN 9781789080407) https://cutt.ly/KS1-English-Targeted-Practice-Book-Phonics---Year-1-Book-1 #phonics #phonicsfun #phonicsforkids #phonicsbooks #phonicsisfun
  0 Comments 0 Shares
 • Let's do Times Tables 6-7
  Andrew Brodie (Author)

  From one of the most trusted education authors, and matched to the National Curriculum, this book offers all the practice and tips your child needs to boost their times tables!

  With 35 practice pages and 7 progress tests, each book includes over 300 questions accompanied by useful tips and extra advice from Olly the wise old owl. Further challenges, requiring children to apply problem-solving skills, are featured in Brodie's Brain Boosters.

  And because motivation and encouragement are key to a child's success, each book includes over 100 full colour reward stickers!

  https://cutt.ly/Lets-do-Times-Tables-6-7

  #bookstagram #books #education #educationmatters #timestables  Let's do Times Tables 6-7 Andrew Brodie (Author) From one of the most trusted education authors, and matched to the National Curriculum, this book offers all the practice and tips your child needs to boost their times tables! With 35 practice pages and 7 progress tests, each book includes over 300 questions accompanied by useful tips and extra advice from Olly the wise old owl. Further challenges, requiring children to apply problem-solving skills, are featured in Brodie's Brain Boosters. And because motivation and encouragement are key to a child's success, each book includes over 100 full colour reward stickers! https://cutt.ly/Lets-do-Times-Tables-6-7 #bookstagram #books #education #educationmatters #timestables
  0 Comments 0 Shares
 • 0 Comments 0 Shares
 • 0 Comments 0 Shares
More Stories